Vyberte svůj jazyk
(Choose your language)

Česky Polski English Deutsch


  Stáhněte si manuál... Stáhněte si manuál v souboru PDF, Adobe Reader Stáhněte si manuál ve Wordu, soubor doc 

Vyrábíme a dodáváme testační stanice postřikovačů: TSP 02, 03, 04...


(Zařízení je autorsky chráněno užitným vzorem č.8731)

Technický popis:
Testační stanice TSP 04 umožňuje měření a testování:

 • příčné nerovnoměrnosti ramene postřikovače (MPN)
 • nerovnoměrnosti jednotlivých trysek (měření rosičů MNR)
 • měření a cejchování průtokoměru (MCP)
 • měření a cejchování manometru (MCT)

  obrázek testovací stanice TSP 04     obrázek testovací stanice TSP 04

Nové funkce oproti TSP 03:

 • Měření průtoků až 10 trysek rosičů (MRO)
 • Záznam dat všech funkcí z deseti posledních postřikovačů
 • Vyhodnocení procentuálních odchylek měření průtoku a manometru přímo v řídícím systému TSP (bez nutnosti stahování do PC)

Připravujeme:

Předběžné vyhodnocení odchylek MPN dle zvolených trysek přímo v TSP (bez nutnosti stahování do PC)

Všeobecný popis Testovací stanice TSP 04

Stanice je tvořena:

 • rámem z hliníkových profilů
 • měřicí žlábkovnicí / snímatelnou/
 • pojezdovým motorovým mechanismem vč. odměřování a řízení
 • ústrojím pro ruční rychlopojezd
 • Pb bateriemi
 • potrubním systémem pro měření a cejchování průtokoměru a manometru
 • odměrkami pro měření příčné nerovnoměrnosti
 • vypouštěcím mechanismem odměrek vč. snímače teploty
 • skládacím držákem počítače
 • souprava 10 ks dvoumetrových kolejnic
 • 22m dlouhý bazén z odolné folie PVC vč.nosné hliníkové konstrukce
 • souborem měření, vyhodnocení a regulace

Řídící systém kontroluje napětí baterií a při poklesu pod nastavenou mez (implicitně 22,5V), systém zablokuje funkce a je nutno baterie dobít nabíječkou z příslušenství.

Vylepšení konstrukce TSP 04 oproti TSP 03:

 • Nová, výkonnější pojezdová jednotka s unifikovanou převodovkou a řízením otáček (stanice přejíždí podstatně rychleji a rychleji najíždí do stanovené polohy)
 • Nový, kompaktní unifikovaný servopohon pro ovládání uzávěru odměrek
 • Nový řídící systém AmiT, který je schopen dalšího rozšíření funkcí a komfortu obsluhy a uchování dat 10 různých postřikovačů (v případě potřeby je možno rozšířit o další)
 • Nový regulační ventil se servopohonem pro regulaci tlaku a průtoku (snímání skutečné polohy ventilu a přesnější regulace)
 • Spojování kolejí pomocí rychlospojek a zlepšení navedení spojů kolejí do sebe (omezení výskytu nerovností při spojování)

    obrázek testovací stanice TSP 04     obrázek testovací stanice TSP 04

Popis funkcí Testovací stanice

1. Měření příčné nerovnoměrnosti (MPN)

MPN je zabezpečeno žlábkovnicí, sadou odměrek, vypouštěcím a pojezdovým mechanismem. Princip měření spočívá v měření časů dosažení hladin v jednotlivých odměrkách, které jsou umístěny pod jednolivými žlábky (o šířce 100 mm) žlábkovniceo šířce 1000 mm a jejich přepočet na jednotkový čas.
Objem odměrek je cca 500ml.

Vzhledem k tomu, že do řídícího systému lze zadávat několik odměrek a vzdálenost měřicích elektrod, je možno dodávat velikosti nádobek podle požadavků provozovatele. Objem vody je korigován koeficientem roztažnosti podle změřené okamžité teploty vody.

Tato korekce je promítnuta do zapsaných hodnot průtoků.
Přesnost pojezdu stanice po kolejích lze nastavit na terminálu až na ±0,1mm, ovšem na úkor času ustavení stanice do příslušné polohy.

- Na terminálu řídícího systému vybereme kl. F1 funkci MPN.
- Celou stanici nastavíme levou hranou žlákovnice pod osu první trysky postřikovače.
- Poté v hlavním displeji MPN odstartujeme měření.
- Řídící systém kontroluje a řídí celý proces měření.
- Nejdříve zavře vypouštění odměrek..
- poté měří dobu dosažení jednotlivých hladin v odměrkách (při nátoku porovnává pořadí a časy nátoků s nastavenými parametry),
- popojede do následující polohy a v průběhu pojezdu vypouští odměrky.

- Po ustavení v následující poloze se celý proces opakuje až do poslední trysky (nastavuje se v délce ramene). Změřené údaje jsou zapisovány do paměti řídícího systému a po nahlášení systémem ("Stáhněte data" a signalizace signálkou) a připojení kabelu, je možno data stáhnout do PC k dalšímu vyhodnocení.

Vylepšení SW TSP 04 oproti TSP 03:

- Jednodušší ovládání a nastavování (nastavuje se pouze celková délka ramene = je omezena na 64m – oproti 24m na TSP 03).
- Přesnější měření času – četnost vzorkování je na TSP 04 10x rychlejší, tzn. měření je 10x přesnější
- Možnost výběru čísla postřikovače a tím pádem i uchování údajů všech funkcí 10 různých postřikovačů (na základě požadavku je možno rozšířit)
- Možnost stažení dat po odměření jednoho záběru (dle délky dodaných kolejí, koleje je možno dokoupit) a zjištění závad MPN.
- Možnost ručního navolení pozice stanice na kolejích (po zjištění vadného sektoru a následné opravě trysek je možno změřit pouze vadný sektor – šířka žlábkovnice a není nutno opakovat znovu měření celého ramene)

2. Měření rosičů (MRO)

- Po instalaci meřicího rukávce a rámu je použito stejných komponentů jako u MPN.
- Pro měření je možno nastavením na terminálu vybrat krajní páry žlábků, které budou ignorovány, aby se zbytečné neprodlužovalo měření.
- Dále nastavíme žádanou hodnotu tlaku na trysku.
- Stanice sama reguluje tlak (musí se připojit příslušné hadice).
- Přesnost měření je stejná, jako u MPN.
- Tlak měří s přesností standartně 0,35%.
- Po startu měření a provedení měření , jsou data rovněž zapisována do paměti řídícího systému.

Vylepšení SW TSP 04 oproti TSP 03:

- Počet trysek, u kterých je možno provést měření je rozšířen na 10x10 trysek (v případě požadavku je možno rovněž rozšířit na počet, požadovaný zákazníkem) Je možno měřit celkový průtok až deseti tryskami, (po připojení přídavného zařízení)

- Přesnost měření je rovněž 10x lepší.
- Měření a cejchování tlaku (MCT) a průtokoměru (MCP).
- Měření je zabezpečeno systémem jako u MCP, Rovněž přesnost.
- Na připravené šroubení je třeba našroubovat kontrolovaný tlakoměr.
- Měření je možno provádět ručně, také ručně nastavujeme hodnoty tlaku a při ustálení ručně zapisujeme do terminálu hodnoty srovnávaného tlakoměru a spustíme start měření.
- Při tomto měření systém umožňuje kontrolovat nastavený minimální průtok systémem (zabránění ucpání potrubí).

- Měření je zabezpečeno systémem potrubí pro toto měření, kde je osazen turbínkový průtokoměr s elektronickým výstupem, piezoelektrický snímač tlaku a regulační ventil.
- Soustava je tlakově zabezpečena pojišťovacím ventilem.
- Po nastavení všech perametrů čerpadla - min. průtok a tlak, pracovní průtok a tlak a max. průtok a tlak je možno měření odstartovat.

Vylepšení SW TSP 04 oproti TSP 03:

 • Obě měření byla pro zjednodušení sloučena dohromady
 • Pro jednodušší obsluhu bylo zvoleno ovládání regulačního ventilu pouze ruční
 • Zadávájí se navíc rozsah zkoušeného manometru a průtokoměru a z těchto a naměřených údajů stanice spočítá procentuální odchylky manometru a průtokoměru, aniž by bylo nutno stahovat data do PC.
 • Není nutno zadávat měřený průtok – stanice zapíše hodnotu automaticky při zápisu hodnoty manometru
 • Přesnost snímače tlaku je zvýšena na 0,35%

Výhody TSP:
 • Všechny funkce jsou integrovány v jednom zařízení
 • Je použit pouze jeden řídící systém pro všechny funkce
 • Pro stahování dat je použit pouze kabel (není třeba používat disket ani databoxů)
 • Vzhledem ke skládací konstrukci je snadnější přeprava a minimální rozměry
 • Snadná demontáž žlábkovnice, vzhledem ke konstrukci je možno použít délky až 1.5m
 • Variabilita použitých odměrek a žlábkovnic
 • Možnost konstrukčních úprav podle požadavku objednatele
 • Minimální energetická náročnost
 • Výhodná cena


 
Copyright © Jan Šebestů | Webdesign: Anhelo.cz | Tisk www prezentace Tisknout